Лабораторія

Навчально-науковий центр «Психологія здоров’я та психологічна реабілітація» кафедри загальної та клінічної психології філософського факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” є функціональним підрозділом кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (надалі Університет).

У своїй діяльності Центр керується статутом Університету, Положенням про навчально-науковий центр «Психологія здоров’я та психологічна реабілітація» кафедри загальної та клінічної психології філософського факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, а також законодавством України.

Центр співпрацює з іншими структурними підрозділами Університету, вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами, державними та недержавними підприємствами, установами та організаціями, міжнародними міждержавними та неурядовими організаціями, діяльність яких має відношення до проблематики Центру.

Директор Центру  – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Шкраб’юк Вероніка Степанівна.

I — відділ психології здоров’я та благополуччя особистості (очолює провідний фахівець Центру – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Федик Оксана Василівна);

II — відділ психологічного супроводу профілактики, відновного лікування та реабілітації (очолює провідний фахівець Центру – кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної та клінічної психології Гасюк Мирослава Богданівна);

III — відділ інноваційних психотехнологій збереження та відновлення здоров’я (очолює провідний фахівець Центру – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна).

Мета Центру

Дослідження клінічно-психологічних проблем із залученням студентів, аспірантів і докторантів, що дозволить більш ефективно     формувати та розвивати їхню професійно-психологічну компетентність.

Завдання Центру

  1. Забезпечення умов для підвищення ефективності науково-методичних, теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних проблем психології здоров’я та психологічної реабілітації.
  2. Створення оптимальних умов для оволодіння студентами вміннями і навичками науково-дослідницької роботи, зокрема, щодо розробки курсових, бакалаврських, магістерських робіт та інших наукових досліджень.
  3. Вдосконалення психологічного супроводу у лікувальних, лікувально-профілактичних закладах, навчально-реабілітаційних центрах та центрах соціально-психологічної реабілітації.
  4. Встановлення співпраці з українськими та міжнародними інституціями з метою проведення спільних наукових в царині клінічної психології.
  5. Інформування та просвіта громадськості, представників засобів масової інформації, державних органів щодо вдосконалення адаптивних можливостей людини, психопрофілактики захворювань і популяризації й впровадження здоров’язберігаючих інноваційних психотехнологій.
  6. Оприлюднення отриманих Центром результатів у вигляді наукових статей, збірників, конференцій, методичних семінарів, круглих столів тощо.