ОР: Бакалавр. Освітня програма “Реабілітаційна психологія”

OP: Бакалавр. Освітньо-професійна програма «Реабілітаційна психологія» 

Навчальний план Освітньо-професійна програма «Реабілітаційна психологія»

 

Освітньо-професійна програма «Реабілітаційна психологія»

зі спеціальності 053 «Психологія» ОР «Бакалавр»

  

 
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет психології, кафедра загальної та клінічної психології
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Кваліфікація – освітня кваліфікація: «Бакалавр з психології».

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Передумови Наявність повної середньої освіти
Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація

(за наявності))

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність – 053 Психологія

Спеціалізація – Реабілітаційна психологія

 

Придатність до працевлаштування Випускники програми можуть працювати на посаді психолога у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичні заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри, заклади санаторно-курортного лікування); в інклюзивно-ресурсних центрах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службі довіри, дитячих будинках, школах-інтернатах, геронтологічних центрах; у сферах діяльності, пов’язаних з екстремальною та кризовою психологією (пенітенціарні заклади, військові формування Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України); у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади); в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації та ін.).

Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у галузі суспільних та гуманітарних наук»; (85) «освіта» (дошкільна, початкова, загальна середня, професійно-технічна, вища, допоміжна діяльність у сфері освіти); (86) «охорона здоров’я та надання соціальної допомоги»; (94.99) «діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.»).

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010 (2445.2) «психолог», (2340) «консультант психолого-медико-педагогічної консультації», (3340) «методист з професійної реабілітації»,  (3423) «організатор з персоналу», (3436.2) «помічник керівника виробничого підрозділу»,  (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)»,  (2412.2) «профконсультант» .

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK; підвищення кваліфікації