ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” 

Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

«Проект освітньої програми «Клінічна та реабілітаційна психологія»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” (Денна форма навчання)

ОР Магістр. ОП Клінічна та реабілітаційна психологія

Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” (Заочна форма навчання)

Рецензія_Нестерак

Рецензія_Серденько

Рецензія_Чайка

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«КЛІНІЧНА ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ»

Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та

структурного підрозділу

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет психології, кафедра загальної та клінічної психології
Ступінь вищої освіти та назва

кваліфікації мовою оригіналу

другий (Магістерський) рівень вищої освіти. Освітня кваліфікація – «Магістр психології».
Передумови Наявність диплому про закінчення першого рівня вищої

освіти Бакалавр

Перелік випробування для вступу на

спеціальність

Психологія (тестування) Іноземна мова (ЗНО)

Орієнтована на здобуття студентами професійних компетентностей у сфері психології клінічної та реабілітаційної психології для успішного здійснення професійної діяльності.

Акцент на забезпеченні розвитку професійних здатностей до самоорганізації, самонавчання, аналітичного мислення, прийняття обґрунтованих рішень у сфері клінічної та реабілітаційної  психології, компетентного володіння технологіями психопрофілактики, психодіагностики, психокорекції, психотерапії та індивідуального консультування. 

Об’єктом вивчення освітньо-професійної програми «Клінічна та реабілітаційна психологія» є  закономірності та динаміка змін психіки на етапі захворювання, відновного лікування та реабілітації; психологічні інтервенції у сферу особистості хворого спрямовані на попередження розвитку патологічних процесів, що призводять до тимчасової або стійкої втрати працездатності, на ефективне і раннє відновлення соматичного та психічного здоров’я; механізми взаємодії між хворим та медичним персоналом (лікарем, реабілітологом, тощо); психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі процесів профілактики хвороби, лікування та реабілітації; особливості взаємодії в мультидисциплінарних командах.

 

Метою програми  є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі психології, клінічної та реабілітаційної психології, які можуть надавати психологічну допомогу, зокрема  людям з обмеженими можливостями здоров’я, чи які перебувають в особливих життєвих обставинах. А також для роботи з організаціями, що надають медичні та реабілітаційні послуги. Підготовка психологів здатних здійснити вибір адекватного проблемі методу психологічного впливу і способів надання психологічної допомоги та здійснювати діагностику, психопрофілактику, психологічний супровід, психокорекцію, тренінги і терапію в галузі клінічної та реабілітаційної психології з надання реабілітаційних послуг.

 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Семестр Форма підсумкового контролю
1 2 3 4 5
1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК1 Методологія та організація наукових досліджень    Силабус

 

3 1 залік

 

ОК2 Наукові комунікації іноземною мовою (за професійним спрямуванням )   Силабус 3 1 іспит
ОК3 Психологія релігії     Силабус 3 2 іспит
ОК4 Інформаційні  технології у науковому дослідженні 3 3 залік

 

ОК5 Охорона праці у галузі      Силабус 2
Кількість кредитів 12
1.2. Цикл професійної підготовки
               1.2.1.Теоретична підготовка
 
ОК6 Сучасна клінічна психологія  Силабус 6 1 іспит
ОК7 Психодіагностика та психокорекція     Силабус  3 1 залік

 

ОК8 Реабілітаційна психологія  Силабус 6 1-2 залік/іспит
ОК9 Когнітивно-поведінкова психотерапія у реабілітаційній психології  Силабус 3 1 іспит
ОК10 Психологічне консультування в реабілітаційному процесі.  Силабус 3 2 іспит
ОК11 Основи психосоматики та соматопсихології.  Силабус 3 2 іспит
Кількість кредитів 24
1.2.2. Практична підготовка
 ОК 12 Виробнича  практика   Силабус 12 2,3 (6,6) залік

24

ОК 13 Науково-дослідна практика (виробнича), магістерська робота  Силабус 15 1,2,3

(3,3,9)

залік

 

Кількість кредитів 27
Логіко-структурна схема Освітньої програми
Анотації дисциплін за освітньою програмоюСамостійна робота за освітньою програмою
2.Вибіркові навчальні дисципліни
 
ВК1 Психологічне благополуччя та загальне здоров’я людини    Силабус 3 1 залік

 

ВК2 Технології розвитку комунікативної компетентності    Силабус 3 1 залік
ВК3 Психологічний супровід дітей в умовах інклюзивної освіти  Силабус   3 1 залік
ВК4 Основи адиктології    Силабус 3 1 залік
ВК5 Якісні методи в психології   Силабус 3 1 залік
ВК6 Організація діяльності психолога  в закладах охорони здоров’я   Cилабус 3 1 залік
ВК7 Менеджмент проектної діяльності у психології   Силабус 3 2 залік
ВК8 Екзистенційна психологія   Силабус 3 2 залік
ВК9 Медіація у закладах охорони здоров’я    Силабус 3 2 залік
ВК10 Психологічний супровід адаптивної фізичної культури   Силабус 3 2 залік
ВК11 Методи групової роботи у реабілітації    Cилабус 3 2 залік
ВК12 Дитяча та сімейна арт-терапія в реабілітаційному процесі   Силабус  3 2 залік
ВК13 Психологічний супровід  сім’ї з хворою дитиною

Силабус

 

3 3 залік
ВК14 Травмотерапія   Силабус 3 3 залік
ВК15 Психологічна безпека особистості 3 3 залік
ВК16 Психотерапія в роботі з сексуальністю   Силабус 3 3 залік
ВК17 Пісочна терапія у роботі з психосоматикою    Силабус 3 3 залік
ВК18 Онкопсихологія та паліативна допомога       Силабус 3 3 залік
ВК19 Кризова та екстремальна психологія  Силабус 3 3 залік
ВК20 Психологічна реабілітація осіб з психічними та соматичними розладами    Силабус 3  3 залік
ВК21 Психотехнології  розвитку емоційного інтелекту     Силабус 3 3 залік

 

ВК30 Терапія творчим самовираженням депресивних станів особистості Силабус 3 3 залік
ВК31 Життєва криза особистості (технології супроводу) Силабус 3 3 залік
ВК33 Основи логотерапії (екзистенційного аналізу В. Франкла) Силабус 3 3 залік
Кількість кредитів 24
3.Атестація
А1 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 1,5 3 Захист кваліфікаційної роботи
А2 Атестація (атестаційний екзамен) 1,5 3 іспит
Загальний обсяг дисциплін за вибором студентів 24  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

Випускники програми можуть працювати на посаді психолога у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичні заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри); у рекреаційних та курортних закладах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службі довіри, дитячих будинках, геронтологічних центрах; у сферах діяльності, пов’язаних з екстремальною та кризовою психологією (пенітенціарні заклади, військові формування Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України); у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади); в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації та ін.), у медіа-установах.

Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у галузі суспільних та гуманітарних наук»; (85) «освіта» (дошкільна, початкова, загальна середня, професійно-технічна, вища, допоміжна діяльність у сфері освіти); (86) «охорона здоров’я та надання соціальної допомоги»; (94.99) «діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.»).

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010 (2445.2) «психолог», (2340) «консультант психолого-медико-педагогічної консультації», (3340) «методист з професійної реабілітації»,  (3423) «організатор з персоналу», (3436.2) «помічник керівника виробничого підрозділу»,  (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)»,  (2412.2) «профконсультант».

Відгуки стейхолдерів на ОП Клінічна та реабілітаційна психологія_2020

Анкета для студентів