ОР: Бакалавр. Освітня програма “Реабілітаційна психологія”

053 Реабілітаційна психологія

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти  бакалавр

Галузі знань 05  Соціальні  та  поведінкові  науки

Спеціальність 053 Психологія

Термін навчання  3 роки 10  місяців 

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі психології та реабілітаційної психології, які володіють фундаментальними психологічними знаннями та сучасними методами надання психологічної допомоги, спрямованої на профілактику, збереження, відновлення й підтримку психічного здоров’я і психологічного благополуччя особистості, які є комплексними та реалізуються в невизначених умовах.

Орієнтація освітньої програми. Орієнтована на здобуття студентами професійних компетентностей у сфері психології та реабілітаційної психології для успішного здійснення професійної діяльності. Акцент робиться на забезпеченні розвитку професійних здібностей до самоорганізації, самонавчання, аналітичного мислення, прийняття обґрунтованих рішень у сфері психології, реабілітаційної психології, компетентного володіння методами психодіагностики, психологічної реабілітації, психопрофілактики, психотерапії, індивідуального консультування та просвітницької діяльності у сфері психології здоров’я.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації. Фундаментальна та прикладна підготовка фахівців із психології та   реабілітаційної психології.

Ключові слова: психологія, реабілітаційна психологія, психічні феномени, психічне здоров’я, психологічне благополуччя.

Особливості програми. Підготовка спеціалістів з реабілітаційної психології спеціальності 053 «Психологія» відбувається на засадах активної теоретично-пізнавальної та практично-дослідницької діяльності у лікувально-профілактичних закладах і реабілітаційних центрах з використанням методик проблемно-орієнтованого навчання, інтерактивних та фасилітативних методів, інноваційних психотехнологій збереження та відновлення психічного і соматичного здоров’я та психологічного благополуччя, згідно зі стратегемою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). 

В ОПП враховано поступову переорієнтацію національної системи охорони здоров’я та соціальної сфери на зростаючі потреби суспільства (наслідки війни в Україні, психологічна реабілітація осіб з інвалідністю, складні життєві обставини, насильство, ПТСР, генералізовані тривожні розлади, ОКР, депресивні стани тощо) у реабілітації та реабілітаційних закладах і, відповідно, у фахівцях-психологах у галузі реабілітації.

Освітньо-професійна програма спрямована на індивідуальну професійну підготовку фахівців-психологів у галузі реабілітації, здатних надавати психологічну допомогу різним категоріям населення, які потребують відновлення, психологічного супроводу, підтримки психічного здоров’я і психологічного благополуччя, створення сприятливих умов для розвитку особистості. 

Придатність до працевлаштування. Випускники програми можуть працювати на посаді психолога у закладах охорони здоров’я (лікувально-реабілітаційні заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри, заклади санаторно-курортного лікування); в інклюзивно-ресурсних центрах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,     дитячих центрах творчості та дозвілля, службі довіри, дитячих будинках, школах-інтернатах, геронтологічних центрах; у сферах діяльності, пов’язаних з екстремальною та кризовою психологією (пенітенціарні заклади, військові формування Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України); у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади).

Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у галузі суспільних та гуманітарних наук»; (85) «освіта» (дошкільна, початкова, середня, вища, інші види освіти); (86) «охорона здоров’я»; (87) «надання послуг догляду із забезпеченням проживання»; (88) «надання соціальної допомоги без забезпечення проживання»; (94.99) «діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.»).

Види професійної діяльності (за ДК 003:2010 (2445.2) «психолог», (3340) «методист з професійної реабілітації», (3436.2) «помічник керівника виробничого підрозділу», (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)», (2412.2) «профконсультант».

Подальше навчання. Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в  системі післядипломної освіти.

 

Перелік компетентностей випускника.

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК).

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних      технологій.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, на основі раціонального планування організовувати, координувати, контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію суб’єктів у сфері психології.

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним, мислити концептуально, системно, саногенно.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, професійно володіти соціально-психологічними механізмами взаєморозуміння і  взаємовпливу.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, знання юридичних та морально-етичних нормативно-регулятивних засад професійної діяльності  психолога і готовність неухильно дотримуватись їх.

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК12. Здатність і готовність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і впливати на них з позицій принципу гуманізму; діяти соціально відповідально та свідомо; ставитись з повагою до мультикультурності та різноманітності; спілкуватися українською мовою як усно так і письмово у професійній діяльності, протидіяти її дискримінації.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК).

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології, реабілітаційної психології.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій, аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК8. Здатність організовувати та здійснювати психологічну реабілітацію, надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту, заходи промоції збереження здоров’я населення.

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку, адаптація до нових ситуацій у сфері професійної діяльності.

 

Програмні результати навчання.

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ  в контексті професійних завдань.

ПР3. Здійснювати         пошук         інформації  з        різних        джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технологій психологічної реабілітації, психологічної допомоги.

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного   матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПР7. Рефлексувати      і         критично    оцінювати   достовірність        одержаних результатів  психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей

співрозмовника.

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до  осіб, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР14. Забезпечувати оптимальні психолого-педагогічні умови розвитку особистості з  урахуванням її індивідуально-психологічних особливостей.

ПР15. Вміти розробляти та впроваджувати індивідуальні та групові програми психологічної  реабілітації.

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності  психолога.

ПР17. Демонструвати  соціально    відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській  діяльності.

ПР18. Виявляти та диференціювати проблеми збереження і відновлення психічного здоров’я та психологічного благополуччя.

ПР19. Організовувати і проводити реабілітаційно-психологічну роботу в умовах санаторно-курортного оздоровлення.

ПР20. Здійснювати моніторинг та якісну оцінку психологічного супроводу та психореабілітаційних програм.

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна  робота) Кількість кредитів Семестр Форма  підсумкового контролю Силабуси
1 2 3 4 5
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл загальної підготовки
ОК1 Історія України 3 1 Залік Силабус
ОК2 Сучасні інформаційні технології (за професійним спрямуванням) 3 1 Залік Силабус
ОК3 Безпека життєдіяльності і цивільний захист 3 1 Залік Силабус
ОК4 Історія Української культури 3 2 Залік Силабус
ОК5 Логіка 3 2 Залік Силабус
ОК6 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 2 Залік Силабус
ОК7 Філософія 3 3 Залік Силабус
Цикл професійної підготовки
Теоретична підготовка
ОК8 Загальна психологія 9 1-2 Іспит (1, 2) Силабус
ОК9 Вікова психологія 6 1-2 Іспит (2) Силабус
ОК10 Вступ до спеціальності 3 1 Залік Силабус
ОК11 Зоопсихологія і порівняльна психологія 3 1 Іспит Силабус
ОК12 Анатомія та фізіологія центральної нервової системи 3 1 Іспит Силабус
ОК13 Диференціальна психологія 6 2-3 Іспит (3) Силабус
ОК14 Психофізіологія 3 2 Іспит Силабус
ОК15 Іноземна мова (перша) 6 1-2 Іспит Силабус
ОК16 Соціальна психологія 9 2-3 Іспит (2, 3) Силабус
ОК17 Персонологія 3 3 Іспит Силабус
ОК18 Експериментальна психологія 9 3-4 Іспит (4) Силабус
ОК19 Психологічне консультування 6 4 Іспит Силабус
ОК20 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 3-4 Іспит Силабус
ОК21 Психодіагностика 3 4 Іспит Силабус
ОК22 Основи нейропсихології 3 5 Іспит Силабус
ОК23 Психотерапія 6 5 Іспит Силабус
ОК24 Клінічна психологія 6 5 Іспит Силабус
ОК25 Психологія сім’ї 3 5 Іспит Силабус
ОК26 Педагогічна психологія 3 5 Залік Силабус
ОК27 Реабілітаційна психологія 6 6 Іспит  Силабус
ОК28 Психологія управління 3 6 Іспит  Силабус
ОК29 Патопсихологія 3 6 Іспит  Силабус
ОК30 Юридична психологія 3 6 Іспит  Силабус
ОК31 Психологія загального здоров’я 3 7 Іспит Силабус
ОК32 Психологія аномального розвитку 3 7 Іспит Силабус
ОК33 Індивідуальні та групові методи роботи в реабілітації 6 7 Іспит Силабус
ОК34 Кризова психологія 3 7 Іспит Силабус
ОК35 Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях 3 8 Іспит Силабус
ОК36 Курсова робота 3 3 Залік Силабус
ОК37 Курсова робота ІІ 3 6 Залік Силабус
ОК38 Кваліфікаційна робота 9 8 Захист Силабус
Практична підготовка
ОК39 Виробнича практика 6 6 Залік Силабус
ОК40 Виробнича практика ІІ 6 7 Залік Силабус
АТЕСТАЦІЯ
ОК57 Атестація (кваліфікаційний іспит) 1,5 8 Іспит Силабус
ОК58 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 1,5 8 Захист Силабус
Результати анкетування стейкголдерів на ОП “Реабілітаційна психологія” першого (бакалаврського) рівня освіти
З результатами анкетування також можна ознайомитися на сторінці Центру забезпечення якості освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  за посиланням https://cqa.pnu.edu.ua/osvitnij-riven-bakalavr/

Перелік вибіркових дисциплін, які пропонують кафедри загальної та клінічної психології, соціальної психології, психології розвитку

 

Зразок