Практика. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

Робоча програма виробночої практики

Силабус до виробничої практики

Робоча програма науково-дослідна практика

Силабус до науково-дослідної практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації та проведення виробничої практики для студентів  спеціальності 053 «Психологія» (за освітньо-професійною програмою «Клінічна та реабілітаційна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації та проведення науково-дослідної  практики для студентів  спеціальності 053 «Психологія» (за освітньо-професійною програмою «Клінічна та реабілітаційна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ ПНУ ім. В.Стефаника від 27.11.2019

Положення про практику. Додатки.

Договори про співпрацю

Договори про співпрацю