Міщиха Лариса Петрівна

                           

доктор психологічних наук, професор

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Кандидатська дисертація: «Соціально-психологічне прогнозування професійного становлення майбутнього спеціаліста (педагога) – 19.00.05 – соціальна психологія (Інститут психології АПН України, 1995р.).

Докторська дисертація: «Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості» – 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (Інститут психології АПН України, 2015 р.).

Наукові інтереси:психологія особистості, психологія креативності, адиктивна поведінка (різні види залежностей), психотерапія (групова та індивідуальна), емоційний інтелект.

Автор понад 100 наукових публікацій

Психологія творчості. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007.  448 с.

Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості. Монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014.  400с.

Основні публікації:

1. Психологія творчості// Навчальний посібник. –  Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 448 с.

2. Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості //Монографія. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 400с.

3. Надситуативна активність особистості як складова її творчого потенціалу //Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/За ред..В.О.Моляко.-Т.12.- Вип.4.-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008.-С.170-176

4. Творчість як процес освоєння і переживання часу особистістю// Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/За ред. В.О.Моляко. -Т.12.-Вип.5.-Ч.11. -Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 123-130с.

5. Мудрість як показник реалізації творчого потенціалу особистості у період геронтогенезу// Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/За ред. В. О. Моляко. -Т.12.-Вип.7.-Ч.11. -Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2009. –166-172.

6. Творчий потенціал особистості як предмет психологічного дослідження// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.-Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського національного університету, 2009.- Вип..14.-Ч.1.-С 19-30.

7. Психологічний аналіз творчого потенціалу Є. О. Патона (на біографічному матеріалі) //Збірник  наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України “Актуальні проблеми психології” у Х11 т. За ред.В.О.Моляко.-Т.Х11.- Вип..8. -Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – С. 169-177.

8. Психолого-біографічний аналіз творчого потенціалу// Миколи Амосова Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України/За ред..С.Д.Максименка.Т.Х11,част.1 – К.,2010. – 381-393 с.

9. Творчість як прояв еманації духовності особистості //Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України/За ред.С. Д. Максименка.Т.ХІ, част.3. – К.,2010. – С.289-297

10. Творча продуктивність особистості в період пізнього онтогенезу//  Матеріали 11 Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка (19-20 квітня 2010року). – Т.2. – К.:ДП Інформаційно-аналітичне агенство. – 2010. –  С.258-263

11. Творчий потенціал у структурі особистості особистості// Вісник Одеського національного університету. –Серія психологія. – Т.15.Вип.11. – 2010. -120-128с.

12. Творче безсмертя особистості// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.: Фенікс, 2012. – Т.Х11.Психологія творчості. – Випуск 14. – С.158-164

13. Творческий опыт как интегральная составляющая творческого потенциала личности в период поздней взрослости// Вестник Пермского ун-та (Серия «Философия. Психология. Социология»). –Пермь, 2014.–№ 2. – С.118-125.

14.  Рsychological  determinants  of creative longevity of seniors //Situation, education and activation of elderly people in Europe. – Kielce, 2014. – 267–273

15. Здібності у структурі творчого потенціалу //International scientific professional periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE” /publishing office Fried richstrabe 10.– Czech Republic – Prague, 2015. – 73-75.

16.Досвід у дискусійному полі позиціювання категорії «творчий потенціал» Психологія особистості.  Івано-Франківськ,2015.  №1(6). 62-71

17.Abilities in the structure of a creative potential The unity of science.Vienna, 2015.  73-75.

18.Psychjlogic-biographical method when investiga ting a gifted person`s creative potential The unity of science. Vienna, 2016.  С.51-55.

19.Креативність через призму міжстатевих відмінностей Virtus, 2017.  №16. С.35-38

20.Творче мислення особистості: психологічний дискурс.Науковий вісник   \  Херсонського  державного університету. Херсон, 2018.Вип.3. С..79-84

21.Мудрість як форма інтелектуальної зрілості Збірник наукових праць: психологія.Івано- Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019.Вип.23.с.128-135

22.Креативні психотехнології як умова розвитку творчого мислення особистості студента. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2019. N 5, Т.2. С.110-115

23. Міщиха Л. П. Творче мислення особистості: психологічний дискурс// Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2018. Вип.3. С.79-84.

24. Міщиха Л.П. Мудрість як форма інтелектуальної зрілості. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019.Вип.23. С.128-135.

 25. Міщиха Л.П. Креативні психотехнології як умова розвитку творчого мислення особистості студента. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 5. С.110-115.

26. Міщиха Л.П. Креативність як вагома характеристика інноваційної діяльності викладача вищої школи Актуальні проблеми психології: Збірник наукових   праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. К.: Видавництво «Фенікс», 2019. Т. ХІІ. Психологія творчості.  Випуск 26.С.194-202.

27.Міщиха Л.П., Кулеша-Любінець М.М. Психічне здоров’я як складова особистісного благополуччя. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини. Збірник наукових праць.Харків, 2020. Вип.1. С.165-168.

28. Міщиха Л.П., Кахно І.В. Предиктори емоційної залежності у міжособистісних стосунках. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки та практики в Україні. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21-22 серпня 2020 р.). Львів, 2020. С.17-20.

29. Міщиха Л.П. Психолого-педагогічний супровід розвитку емоційного інтелекту старшокласників. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології НАПН України, К.: Фенікс, 2020. Т.12. Психологія творчості. Вип.27. С.185-192.

30. Міщиха Л.П.,Кахно І.В. Психотехнології розвитку емоційного інтелекту.Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain, 9-11 August. 2020.  238-243 p.

31. Міщиха Л.П., Якубовська І.О., Курилів Г.М. Психонейроімунологічні аспекти постковідного синдрому// Психіатрія, неврологія та медична психологія. Харків, 2021.№16. С.58-65

32. Міщиха Л.П., Нартова М.Р. Дослідження сформованості системи саморегуляції менеджерів у процесі їхньої професійної діяльності //Габітус. Випуск 21. С.169-174

33. Якубовська І.О., Міщиха Л.П., Курилів Г.М. ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ З ПОГЛЯДУ ІМУНОЛОГА ТА ПСИХОЛОГА // Актуальні проблеми коморбідності в клініці внутрішньої медицини: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 15-16 квітня 2021 р.) Чернівці, 2021. С.159-161

34. Міщиха Л.П., Нартова М.Р. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ// Збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції «Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки» (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). Дрогобич: ТзОВ «Трек ЛТД» 2021. С.217-223

35. Міщиха Л.П., Винничук С. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ// Теоретико-методологіч ні проблеми сучасної психології особистості, 23-24 вересня 2021 р.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2021. С.119-121.

36. Міщиха Л.П., Якубовська І.О. ПОСКОВІДНИЙ СИНДРОМ У ОСІБ З ПЕРЕСЕНОЮ ЛЕГКОЮ ФОРМОЮ COVID-19 З ПОГЛЯДУ ІМУНОЛОГА ТА ПСИХОЛОГА//Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські читання», присвячена пам`яті академіка Георгія Овсентійовича Бабенка(м. Івано-Франківськ 18 – 19 жовтня 2021 р.,С.54-56).

37.Міщиха Л.П., Коропецька О.М. Психосемантичні індикатори психологічного благополуччя жінки у період середньої дорослості//  Проблеми сучасної психології N 2 (25), 2022  С.60-67

38.Міщиха Л.П., Винничук С.С. Психологічні особливості прояву емоційного інтелекту в медичних працівників поліклінічних закладів   //Габітус. Вип.33. С.118-122.

37.Міщиха Л.П., Коропецька О.М. Психосемантичні індикатори психологічного благополуччя жінки у період середньої дорослості//  Проблеми сучасної психології N 2 (25), 2022  С.60-67

38.Міщиха Л.П., Винничук С.С. Психологічні особливості прояву емоційного інтелекту в медичних працівників поліклінічних закладів   //Габітус. Вип.33. С.118-122.
39.Міщиха Л.П., Коропецька О.М. Проблема старості  у контексті сучасних психологічних підходів: теоретичний аналіз// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія №1.2022.С.110-114.

40.Міщиха Л.П., Кравченко В.Ю. Особливості психологічного благополуччя жінки у період середньої дорослості// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Психологія. Випуск 2. 2022.С.20-24

41. Міщиха Л. П. Творча активність особистості у період дорослості //Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні виклики сучасних організацій» (3 березня 2022р., м. ІваноФранківськ). Івано-Франківськ, 2022.С.176-180.

42. Міщиха Л. П., Кобилянська Н. М. Особливості академічної прокрастинації студентів в умовах воєнного стану// Психологічні студії.2023. №3. С.95-101.

43. Міщиха Л. П., Кобилянська Н. М. Особливості копінг-стратегій та їх взаємозв’язку з акцентуацією характеру в юнацькому віці . // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія.2023. Т.34.№4. С.33-38

44. Larysa MISHCHYKHA , Nataliia CHERNIAVSKA, Viktoriia KRAVCHENKO3 , Nadiia VITIUK, Myroslava KULESHA-LIUBINETS, Olena KHRUSHCH. Application of Mindfulness Practices in Work on Stress Reduction during the War //REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA · June 2023.Р.25-38 https://doi.org/10.33788/rcis.81.2

45. Міщиха Л.П. MBSR-програма у подоланні стресу в умовах війни// Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики».Івано-Франківськ, 2023. с.230-234. URL:https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2023/06/zbirnyk-tez-konferentsii-2023.docx.pdf

 

Навчальні дисципліни:

1.Психологія (СОІ-21)

2.Диференціальна психологія (ПС-21)

3.Психологія творчості (ПС-41)

4.Основи адиктології (ПС-1м )

5.Методи групової роботи у реабілітації (КРПмз-11)

                         Член редколегії журналів:

  1. Актуальні проблеми психології. Психологія творчості. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

 

  1. Збірник наукових праць: Психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

 Участь у спеціалізованих вчених радах:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Д 20.051.04 (19.00.05) Соціальна психологія; соціальна робота;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія.