ОР: Бакалавр. Освітня програма “Психологія”

Навчальний план. ОР Бакалавр. Освітня програма «Психологія»

Пояснювальна записка до навчального плану

Побажання стейкхолдерів щодо освітньо-професійної програми “Психологія” можна надсилати на пошту кафедри: kzep@pnu.edu.ua

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти  Бакалавр

Освітня кваліфікація Бакалавр з психології

Галузь знань 05  Соціальні  та  поведінкові  науки

Спеціальність 053 Психологія

Термін навчання  3 роки 10  місяців 

Тип диплому та обсяг освітньої програми у ЄКТС. Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС. Термін навчання: 3 роки 10 місяців. Обсяг освітньої програми у ЄКТС:

  • на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС,
  • на базі   ступеня  «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») університет має право визнати та зарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Сертифікат про акредитацію освітньої програми №3238. Строк дії сертифіката до 26.06.2025 р.

Мета освітньої програми. Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі психології, які володіють фундаментальними знаннями та сучасними психологічними технологіями здійснення психологічної допомоги особистості, великій та малій групі, соціокультурній спільноті, здатні ефективно використовувати професійний психологічний інструментарій; мають гуманістичний світогляд та володіють сукупністю загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для комплексного вирішення складних проблем у невизначених умовах.

Орієнтація освітньої програми. Освітньо-професійна програма.

Орієнтована на здобуття студентами загальних та спеціальних компетентностей у сфері психології для успішного здійснення професійної діяльності. Акцент робиться на забезпеченні розвитку професійних здібностей щодо самоорганізації, здатності до самонавчання, розвитку аналітичного мислення, здатності приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з вільним володінням технологіями психодіагностики, психокорекції, індивідуального психологічного консультування, психопрофілактики та просвітницької діяльності.

Основний фокус освітньої програми.  Фундаментальна та прикладна підготовка фахівців із психології, здатних вирішувати складні професійні завдання.

 

Ключові слова. Психологія, психічні феномени, психологічні закономірності, діяльність, поведінка, взаємодія людей, психологічна допомога.

Особливості програми. Багатопрофільна підготовка фахівців з психології, відбувається в активному дослідницькому середовищі. Поглиблене вивчення професійно-орієнтованих психологічних дисциплін. Використання в навчальному процесі елементів проблемно-орієнтованого навчання та інтерактивних методів. Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження виробничих практик в закладах системи освіти, охорони здоров’я, в установах з відбору персоналу, у бізнес-структурах.

Особливість ОПП «Психологія» визначається тим, що Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є закладом освіти в Західному регіоні України, де накопичений величезний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері психології. Унікальність ОПП полягає у фундаментальній та прикладній підготовці фахівців психологів з акцентом на психологічних інтервенціях, що спрямовані на розвиток 1резилієнс, збереження психічного здоров’я та психологічного благополуччя.

Придатність до працевлаштування. Випускники програми можуть працювати на посаді психолога у закладах системи освіти; у закладах охорони здоров’я; в інклюзивно-ресурсних центрах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службі довіри, у дитячих будинках, притулках, геронтологічних центрах; у пенітенціарних закладах, митниці, військових формуваннях Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України; в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації та ін.), в організаціях та бізнес-структурах; приватна діяльність психолога.

Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у галузі суспільних та гуманітарних наук»; (85) «освіта»; (86) «охорона здоров’я»; (87) «надання послуг догляду із забезпеченням проживання»; (88) «надання соціальної допомоги без забезпеченням проживання»

Види професійної діяльності (за ДК 003:2010) (2445.2) «психолог», (3423) «організатор з персоналу», (3436.2) «помічник керівника виробничого підрозділу», (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)», (2412.2) «профконсультант», (2351.2) «консультант з питань здорового способу життя», (1238) «керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва».

Подальше навчання. Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Перелік компетентностей випускника.

Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК).

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити концептуально, системно, саногенно.

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально- психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, знання юридичних та морально-етичних нормативно-регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно дотримуватись.

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і впливати на них з позицій

принципу гуманізму; ставитись з повагою до мультикультурності та різноманітності; спілкуватися українською мовою як усно так і письмово у професійній діяльності, протидіяти її дискримінації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК).

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним

апаратом  психології.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту населення.

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання (ПР).

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи її розв’язання.

ПР2.   Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести,  опитувальники,  проективні методики  тощо) психологічного дослідження та технологій психологічної допомоги.

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПР7. Рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати  власні рішення  щодо  їх розв’язання.

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних  та просвітницьких  дій,  заходів психологічної  допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР14. Забезпечувати        оптимальні        психолого-педагогічні        умови розвитку особистості.

ПР15. Виявляти і вирішувати соціально-психологічні проблеми особистості у великих і малих групах.

ПР16. Знати, розуміти       та дотримуватися     етичних принципів професійної діяльності психолога.

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним     цінностям у професійній та громадській діяльності.

ПР18. Виявляти         та диференціювати проблеми збереження і відновлення психічного здоров’я та психологічного благополуччя.

ПР19. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й навколишніх) та, за потреби, визначати зміст запиту до супервізії.

ПР20. Здійснювати психологічні інтервенції (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу) з використанням індивідуальних та групових методів роботи. 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Семестр Форма підсум- кового контролю Силабуси
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл загальної підготовки
ОК1 Історія України  3 1 Залік Силабус
ОК2 Сучасні інформаційні технології (за

професійним спрямуванням)

3 1 Залік Силабус
ОК3 Безпека життєдіяльності і цивільний захист 3 1 Залік Силабус
ОК4 Історія української культури 3 2 Залік Силабус
ОК5 Логіка 3 2 Залік Силабус
ОК6 Українська мова (за професійним

спрямуванням)

3 2 Залік Силабус
ОК7 Філософія 3 3 Залік Силабус
1.2. Цикл професійної підготовки
1.2.1. Теоретична підготовка
ОК8 Загальна психологія 9 1-2 Іспит (1, 2) Силабус
ОК9 Вікова психологія 6 1-2 Іспит (2) Силабус 
ОК10 Вступ до спеціальності 3 1 Залік Силабус
ОК11 Зоопсихологія і порівняльна психологія 3 1 Іспит Силабус
ОК12 Анатомія та фізіологія центральної нервової системи 3 1 Іспит Силабус
ОК13 Диференціальна психологія 6 2-3 Іспит (3) Силабус
ОК14 Психофізіологія 3 2 Іспит Силабус
ОК15 Іноземна мова (перша) 6 1-2 Іспит (2) Силабус
ОК16 Соціальна психологія 9 2-3 Іспит (2, 3) Силабус
ОК17 Персонологія     3 3 Іспит Силабус
ОК18 Експериментальна психологія 9 3-4 Іспит (4) Силабус

Силабус

ОК19 Психологічне консультування 6 4 Іспит Силабус-
ОК20 Іноземна мова ( за професійним

спрямуванням)

6 3-4 Іспит (4) Силабус
ОК21 Психодіагностика  3 4 Іспит Силабус
ОК22 Психологія посттраматичних розладів 3 5 Іспит Силабус
ОК23 Психотерапія 6 5 Іспит Силабус
ОК24 Клінічна психологія 6 5 Іспит Силабус
ОК25 Психологія сім’ї 3 5 Іспит Силабус
ОК26 Психологія насилля 3 5 Залік Силабус
ОК27 Педагогічна психологія 6 6 Іспит Силабус
ОК28 Психологія управління  3 6 Іспит Силабус
ОК29 Патопсихологія  3 6 Іспит Силабус
ОК30 Юридична психологія 3 6 Іспит Силабус
ОК31 Психологія праці 3 7 Іспит Силабус
ОК32 Організаційна психологія 3 7 Іспит Силабус
ОК33 Психологія конфлікту 3 7 Іспит Силабус
ОК34 Екологічна психологія 3 7 Силабус
ОК35 Кризова психологія 3 7 Іспит Силабус
ОК36 Психологія масової свідомості 3 8 Іспит Силабус
ОК37 Курсова робота 3 3 Залік Силабус
ОК38 Курсова робота ІІ 3 6 Залік
ОК39 Кваліфікаційна робота 9 8 Захист
1.2.1. Практична підготовка
ОК40 Виробнича практика 6 6 Залік Силабус
ОК41 Виробнича практика ІІ 6 7 Залік Силабус
Загальний обсяг норматичних дисциплін 177
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ВК42 Вибіркова дисципліна 1 3 5 Залік
ВК43 Вибіркова дисципліна 2 3 6 Залік
ВК44 Вибіркова дисципліна 3 3 7 Залік
ВК45 Вибіркова дисципліна 4 6 3 Залік
ВК46 Вибіркова дисципліна 5 3 3 Залік
ВК47 Вибіркова дисципліна 6 6 4 Залік
ВК48 Вибіркова дисципліна 7 6 4 Залік
ВК49 Вибіркова дисципліна 8 6 5 Залік
ВК50 Вибіркова дисципліна 9 3 6 Залік
ВК51 Вибіркова дисципліна 10 3 7 Залік
ВК52 Вибіркова дисципліна 11 3 7 Залік
ВК53 Вибіркова дисципліна 12 3 8 Залік
ВК54 Вибіркова дисципліна 13 3 8 Залік
ВК55 Вибіркова дисципліна 14 3 8 Залік
ВК56 Вибіркова дисципліна 15 3 8 Залік
ВК57 Вибіркова дисципліна 16 3 8 Залік
Загальний обсяг вибіркових дисциплін  60
3. АТЕСТАЦІЯ  
ОК58 Атестація (кваліфікаційний іспит) 1,5 8 Іспит Силабус
ОК59 Атестація (захист кваліфікаційної роботи) 1,5 8 Захист Силабус
Разом 3
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

 

Анкетування студентів щодо якості освітньої програми:

Анкета для студентів ОП Психологія (2019-2021)

Результати анкетування стейкголдерів на ОП “Психологія” першого (бакалаврського) рівня освіти