Москалець Віктор Петрович

                             

доктор психологічних наук, професор

завідувач кафедри

загальної та клінічної психології

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1976 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Психологія”. Присвоєно кваліфікацію: Психолог. Викладач психологічних дисциплін.

Кандидат філософських наук. Тема дисертації: Соціально-психологічний аспект релігійного культу. – Інститут філософії імені Григорія Сковороди Академії наук України. – Київ, 1983 р.

Доктор психологічних наук. Тема дисертації: Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі. – Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Український національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – Київ, 1996 р.

Професор кафедри загальної та експериментальної психології. – Атестаційна колегія МОН України, 2001 р.

Наукові інтереси – психологія: загальна, порівняльна, особистості, духовності, релігії, мистецтва, українська національна, національної безпеки, клінічна.

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ (ПІДРУЧНИКИ) протягом останніх 5-ти років

 1. Москалець В. П. Психологія релігії: Підручник. – Київ: ТОВ «КНТ», 2018. – 150 с. (11,13 друк. арк.).
 2. 2. Москалець В. П. Психологія релігії: Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ: ТОВ «КНТ», 2019. – 219 с. (11,25 друк. арк.).
 3. Москалець В. П. Психологія релігії: Підручник. – Вид. 3-тє, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К, 2020. – 192 с. (11,16 друк. арк.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88496 від 11.05.2019 року.
 4. Москалець В. П. Психологія особистості: Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ-Івано-Франківськ: «Нова Зоря», 2020. – 435 с. (28,43 ум. др. арк.). Рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ. (Лист №1/11- 4193 від 28.03.2012 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50285 від 18.07.2013 року.
 5. 5. Москалець В. П. Психологія особистості: Підручник. – Вид. 3-тє, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К, 2020. – 364 с. (21,16 др. арк.).
 6. 6. Москалець В. П. Загальна психологія: Підручник для студентів спеціальності «психологів». – К.: Ліра-К, 2020. – 564 с. (32,78 др. арк.).  
 7. 7. Москалець В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія: Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К: 2020. – 222 с. (13,02 др. арк.) Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-9781 від 10.06.2013 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58945 від 19.03.2015 року.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ протягом останніх 5-років

 1. Москалець В. П., Синяк І. В. Віра в Бога, марновірство, обереги учасників бойових дій у Донбасі // Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія (наукове видання) / За заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. – Харків: ФОП Мезіна В. В., 2017. – 512 с. (35,45 друк. арк.). – С. 140-152. (1,2 друк. арк.).
 2. 2. Москалець В. Віра в Бога як психічний базис стану загального благополуччя особистості / В. Москалець // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, 2015. – №1 (59). – С. 55-64 (1,2 др. арк.).
 3. Москалець В. Психологічно-функціональні сутності інтелекту, мислення, свідомості // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Гуманітарні науки / Голов. ред. В. І. Кононенко. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2015-2016. – № 12-13. – С. 101-111. (1,8 друк. арк.).
 4. Москалець В. Лад в Україні. – Український Євромайдан. Прикарпатський вимір: Науково-документальне видання / За ред. М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2016. – 674-678.
 5. Moskalets Victor. Faith in God as a Psychic Factor in the Individual’s Spiritual Well-Being // Journal of Vasil Stefanyk Precarpathian National University. Scientific Edition. Series of Social and Human Sciences. – Vol. 4, No. 2, 2017. – Ivano-Frankivsk. – P. 79-88 (1,8 друк. арк.).
 6. Москалець В. Функціонально-психологічна сутність свідомості як рамкової умови пізнання, методологування, віри, мислення, діяльності. // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, 2019. – №1 (75). – С. 35-52 (1,2 др. арк.).
 7. Москалець В. Психологія гри та ігрового змісту інших видів діяльності, мистецтва і релігії» // «Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний і соціогуманітарний часопис», 2020. – № 2. – С. – 36-53. (1,2 др. арк.). 

 

ОСНОВНІ ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ НА МІЖНАРОДНИХ І ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ протягом останніх 5-ти років

 1. Москалець В. П. Віра в Бога як умова і чинник психічного здоров’я особистості // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21-22 квітня 2015 року). – Хмельницький: ХНУ, 2015. – с. 148-150.
 2. Москалець В. Віра в Бога як фактор почування екзистенційної безпеки // Психологія національної безпеки. Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю. 25 квітня 2017 року. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 114-116.
 3. Москалець В. П., Колтунович Т. А. Психічне вигорання як проблема безпеки України // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 року. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – С. 150-153.
 4. Москалець В. Методологічні засади сучасного підручника «Загальна психологія» для студентів-психологів // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Матеріали І Міжнародної наукової інтернет-конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 17 квітня 2019 року) / Редактори-упорядники: М. В. Савчин, А. Р. Зимянський. – Дрогобич: «Швидкодрук», 2019. – С. 154-162.
 5. Москалець В. Засади логотерапевтичної психотехнології збереження і відновлення психічного здоров’я та психологічного благополуччя особистості // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Матеріали ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич) / Редактори-упорядники: М. В. Савчин, А. Р. Зимянський. – Дрогобич: «Швидкодрук», 2020. – с. 144-151.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ:

1. Москалець В. Психологія релігії. Посібник /В. П. Москалець. – К: Академвидав, 2004. – 240 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-2703 від 01.07.2003 р.).

3. Москалець В. П. Психологія суїциду. Посібник (за ред. В. П. Москальця) / Москалець В. П., Орбан-Лембрик Л. Е та ін. – К.: Академвидав, 2004. – 288 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18.2-1072 від 20.05.2002 р.).

4. Москалець В. П. Психологія особистості. Посібник / В. П. Москалець – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2013. – 414 с. (28,11 др. арк.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (Лист №1/11 – 4193 від 28.03.2012 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 502285 від 18.07.2013 р.

5. Москалець В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія. Підручник / В. П. Москалець. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. – 200 с. (11,4 др. арк.). Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. (Лист № 1/11-9781 від 10.06.2013 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58945 від 19.03.2015 р.

6. Москалець В. П. Психологія релігії. Підручник. – К.: Вид-во КНТ, 2018.

Член спеціалізованої вченої ради К.70.705.02 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м.Хмельницький.

7. Москалець В. П., Синяк І. В. Віра в Бога, марновірство, обереги учасників бойових дій у Донбасі // Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології: монографія (наукове видання) / За заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. Харків: ФОП Мезіна В. В., 2017. 512 с.  С.140-152.

8. Москалець В. П. Психологія релігії. Підручник. Вид. 2-ге, перероблене, доповнене К.: ТОВ «КНТ», 2019. 219 с. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88496 від 11.05.2019 року.

9. Москалець В. П. Психологія особистості: підручник. Вид. друге, перероблене, доповнене. Київ – Івано-Франківськ.: «Нова Зоря», 2019.  435 с. Рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ. (Лист №1/11- 4193 від 28.03.2012 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50285 від 18.07.2013 р.  

 10. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник (для студентів-психологів). К.: Ліра-К, 2019.  563 с.

 

Основні навчальні видання протягом останніх 3-х років:

Москалець В. П. Психологія релігії. Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ: ТОВ «КНТ», 2019. – 219 с. Авторське право на твір № 88496.

Москалець В. П. Загальна психологія: Підручник. – Київ: Ліра-К, 2020. – 564 с. Для студентів спеціальності «психологія».

Москалець В. П. Зоопсихологія і порівняльна психологія. Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. Київ: Ліра-К, 2020. – 210 с. Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ. (Лист №1/11-9781 від 10.06.2013 р.). Авторське право на твір № 58945.

Москалець В. П. Психологія особистості: Підручник. – Вид. 2-ге, перероблене, доповнене. – Київ – Івано-Франківськ.: «Нова Зоря», 2020. – 435 с. Рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ. (Лист №1/11- 4193 від 28.03.2012 р.). Авторське право на твір № 50285.

Москалець В. П. Психологія особистості: Підручник. – Вид. 3-тє, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К, 2020. – 364 с. Авторське право на твір № 50285.

Москалець В. П. Психологія релігії: Підручник. – Вид. 3-тє, перероблене, доповнене. – Київ: Ліра-К, 2020. – 219 с. Авторське право на твір № 88496.

Навчальні дисципліни

 • Загальна психологія
 • Порівняльна психологія
 • Психологія релігії
 • Психологія особистості

Член спеціалізованих вчених рад:

1. Д 26.001.26 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03187, м.Київ, просп. Академіка Глушкова,2а.

2. Д. 20.051.10 ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за адресою: 76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, кафедра психології лабораторія моделювання освітніх технологій

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KONINIE

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА», ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, кафедра загальної та клінічної психології

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ.  І і ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція (2019 р.; 2020 р.).