Федик Оксана Василівна

кандидат психологічних наук, доцент
Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Федик Оксана Василівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана філософського факультету.

Тема дисертації: Формування здібностей до тренерської діяльності у майбутніх учителів фізичної культури (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2003 р.)
Наукові інтереси: психофізіологія, психологія спорту, психологія сексуальності.

1989 р. – Івано-Франківський педагогічний інститут, філологічний факультет – вчитель російської мови і літератури

2000 р. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника – практичний психолог

2003 р. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність «Психологія»  – викладач, психолог

Науковий ступінь, рік захисту   – листопада 2003 р., кандидат психологічних наук

Вчене звання, рік присвоєння- 2007 р.

З 2000 р.працювала за сумісництвом на кафедрі загальної та експериментальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

З 2007 р. по даний час доцент кафедри загальної та клінічної психології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Проходження  стажування у ВНЗ, наукових установах, державних та інших організаціях:

 • 17 грудня 2009 р. – 19 січня 2010 р.Інститут психології Академії педнаук України імені Г.С.Костюка    м.Київ
 • 28 січня по 27 лютого 2015 р.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра практичної психології.

Інтереси :

Психологія сексуальності, психологія здорового способу життя, психофізіологія

Навчається:

Українська школа сексології

Член Асоціації сексологів та сексотерапевтів України

Основні праці:
1. Тягур Р.С., Федик О.В. Основи менеджменту у фізичній культурі і спорті. Навчальний посібник.Івано-Франківськ.: Гостинець, 2006. – 253 с.
2. Федик О.В. Психологія спорту. Навчально-методичний посібник.Івано-Франківськ.: Гостинець, 2007. – 96 с.
3. Федик О.В. Навчально-ознайомлююча практика в загальноосвітніх школах І-Ш ступенів» Методичні рекомендації для студентів П курсу спеціальності «Психологія» Івано-Франківськ.: Гостинець, 2008. – 18 с.
4. Федик О.В. Психофізіологічне забезпечення у структурі психологічної готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.-Івано-Франківськ:Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ ПНУ,2009.-Вип.14 -Ч..-С..
5. Федик О.В. Психологічні основи сексуальності: матеріали для самопідготовки до семінарських занять для студентів спеціальності «Психологія» Посібник:Редагування та упорядкування О.В.Федик. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ ПНУ,2010. – 163 с.
6. Федик О.В. Особливості вивчення проблеми психічного здоров’я сучасного студентства. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.-Івано-Франківськ:Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ ПНУ,2012.-Вип.17.-Ч.2.-С.29-37..
7. Федик О.В.Сексологія: словник-довідник / Упорядник О. В. Федик. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 225 с.

8. Федик О. В. Гендер як аксіологічний конструкт /І.М.Гоян, О.В.Федик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія «Філософія». Івано-Франківськ. -2018. – Вип.21. – С.101-107.

9. Федик О. В. Нейрогормональне та гемодинамічне забезпечення фізичних навантажень, як маркер адаптаційних резервів у юнацькому віці /В.А.Левченко, І.Вакалюк, С.А.Бублик, О.В.Федик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 6 (100) 2018. – С.49-54

10.  Федик О.В. Концепт особистість як релікт модерної доби. Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Харків: ХАІ. – 2017. – №3/4.-С.6-16.

11. Федик О.В. Аксіологічні засади євроінтеграції України /C.Д.Сторожук, І.М.Гоян, О.В.Федик // Науковий журнал «Політикус». – Одеса. -2018.-Вип.2.-С.139-147.

12. Федик О.В. Соціальна справедливість транзитивних суспільств: можливості реалізації /І.М.Гоян, О.В.Федик // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – Львів. -2018.- Вип.18. – С.284-291.

13. С.Сторожук, И.Гоян, О.Федык Факторы формирования культурной идентичности русинов Угорской Руси в Х!Х веке. Международный исторический журнал «Русин». – №57.2019.- С.329-349.  «Русин» 

14. Федик О.В., Гоян І.М. Gender as an axiological construct. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія «Філософія». 2018. Вип. 21. С. 101-106.

15. Федик О.В. Освітні інновації у контексті становлення нової парадигми освіти  // Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат: монографія /  за наук. ред.  М. П. Оліяр. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. С.23-39

16. Shynkaruk Lidiia, Danylova Tetyana, Fedyk Oksana SELF-IDENTITY AND POLYCULTURAL SPACE OF POSTMODERNITY: NEW FACES OF SHAMANISM Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С.140-144. Web of Science

17. Лютак О.З., Федик О.В. Щастя як соціально-психологічний феномен. Збірник наукових праць : психологія. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені      Василя Стефаника», 2019. Вип. 24. С.68-76

18. Федик О.В. Теоретичний аналіз реабілітаційної роботи психолога з дітьми, що постраждали від сексуального насильства. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників  Першої  Міжнародної наукової інтернет-конференції  (Дрогобицький  державний педагогічний університет імені Івана Франка, 17 квітня 2019 року)/Редактори-упорядники:М.Савчин, А.Зимянський.-Дрогобич: «Швидкодрук»,2019.- С. 229-237 + СЕРТИФІКАТ

19. Федик О.В. «Психотехнології у роботі зі сексуальністю». Збірник статей. Восьмий Всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості» 27-28 вересня 2019 р.

20. Федик О.В. Психофізіологічне забезпечення готовності психолога до професійної діяльності/Збірник статей. Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань»   29-30 березня 2019 р. м.Київ «Молодий вчений» C.118-121

21. Федик О.В. Адаптивна фізична культура у психологічній реабілітації інвалідів.Журнал «Scientific discussion» (Praha, Czech Republic) VOL 1, No 45, (2020). Р.30-33

22. Федик О.В. Адаптивна фізична культура у психологічній  реабілітації людей після  перенесеного інфаркту міокарда. Матеріали The ХХIII th International scientific and practical conference « THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL PROCESS MANAGEMENT» 29 – 30 June, 2020. San Francisco, USA 2020.  Р. 295-297.

23. Федик О.В. Фізична активність у структурі здорового способу життя. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Фізична активність і якість життя людини» 10 червня 2020 р. Львівський університет фізичної культури імені Боберського С.134-139.

24. Федик О.В. Самоосвітня діяльність викладача – умова професійного росту.  Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції “Topical issues of the development of modern science” (June 4-6, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 827 p.

25. Федик О.В. Любов як предмет психологічного пізнання. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 21 серпня 2020 р.). Київ, 2020. С.110-115.

26. Федик О.В.Психологія розвитку ціннісних якостей особистості в умовах сімї Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля.–№ 3 (56). Том 2. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – С. 234-244.

http://tpppjournal.com.ua/n57y2k22_tom_2_a2.html

27. N Bihun, O Chorna, L Kostyk, O Ryhel, I Hoian, O.Fedyk Self-Sufficiency of the Personality as a Psychological Condition for the Development of Their Neuropsychological Self-Regulation in the Context of Practical Psychology Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience September 2022 Volume 13, Issue 3 pages: 16-29

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/5301

28. Olena Khrushch1, Oksana Fedyk2, Yuliya Karpiuk3  Psychological Factors for the Formation of Collective Ecological Consciousness Grassroots Journal of Natural Resources, Vol.5, No.2 (June 2022), p.24-43

https://www.grassrootsjournals.org/gjnr/nr-05-02-03-khrushch-fedyk-karpiuk-m00294.pdf

29. Гоян І.М., Федик О.І. Емоційна нестійкість як проблема психології здоровʼя та психологічного консультування /Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи, 2022, № 1(57) т.2. – С. 22 – 31.

30. I.Hoian, O.Fedyk.Structural-level analysis of the experience of organization of consultative work with adolescents /Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – № 1 (57). – Т. 1. – С. 40 – 52.

http://tpppjournal.com.ua/n57y2k22_tom_1_a5.html

Посібники:

 1. Федик О.В. Психологія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Середня освіта. Фізична культура» та «Фізична терапія, ерготерапія» – Івано-Франківськ, 2018.- 114 с.
 2. Федик О.В. Психологія фізичної культури та здорового способу життя: навчально-методичний посібник до курсу/Редагування та упорядкування О.В.Федик.- Івано-Франківськ,2019.- 158 c.
 3. Федик О.В.Психофізіологія.Mатеріали для самопідготовки до семінарських занять для студентів спеціальності«Психологія»/Редагування та упорядкування О.В.Федик.-Івано-Франківськ,2019.-123 c.

Навчальні курси:

Психофізіологія, психологічні основи сексології та сексопатології, психологія здорового способу життя, психологія фізичної культури та здорового способу життя (лекції та практичні)

Проблемна група:

«Психорегуляція у спорті» (студенти факультету фізичного виховання і спорту)

 

Стажування:

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра психології розвитку та консультування

Строк стажування з “28” січня 2020 року по “10” березня 2020 року.

Тема стажування: «Формування навичок здорового способу життя студентської молоді»

Конференції:

 1. Міжнародна конференція «ГЛОБАЛЬНА І РЕГІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ВІЙН”. 23 лютого 2018 року місто Івано-Франківськ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Тема доповіді  

«Роль механізмів психологічного захисту особистості в умовах ризиків і небезпек»        

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка:лінгвістичний, історичний і соціофілософські аспекти (до 205-річя від дня народження)   12-13 березня 2019 р.  м.Київ

Тема доповіді    

«Релігія і церква у житті і творчості Тараса Шевченка» с.108-110.

 1. Науково-практична конференція «Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань» 29-30 березня 2019 р. м.Київ «Молодий вчений»

Тема доповіді

«Психофізіологічне забезпечення  готовності психолога до професійної діяльності»

 1. Vytautas Magnus University Faculty of Social Sciences ІІ International scientific conference MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM: WORLD TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES February 22th, 2019.- 351- 354. Литва

Тема доповіді:

Гендерні виміри соціальної програми модерну

 1. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки  Матеріали І Міжнародної наукової інтернет-конференції  17 квітня 2019 року Дрогобич  С. 229-237

Тема доповіді:

Теоретичний аналіз реабілітаційної роботи психолога з дітьми, що постраждали від сексуального насильства

 1. Восьмий Всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості» 27-28 вересня 2019 р.

Тема доповіді:

«Психотехнології у роботі зі сексуальністю»

 

Участь у конференціях

1. Четверта Міжнародна наукова конференція “СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЛИТВОЮ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗАГРОЗИ” (присвячена Дню відновлення незалежності Литовської держави) 14-19 лютого 2016 року Каунас-Вільнюс (Литовська Республіка)

Тема доповіді

«БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ РАКУРС»

2. П’ята Міжнародна наукова конференція “СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЛИТВОЮ

В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗАГРОЗИ” 13-17 травня 2016 року (село Світязь, Шацький район, Волинська область, Україна)

Тема доповіді

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ»

3. Міжрегіональна науково-методична конференція «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному освітньому просторі». 3-4 листопада 2016 р. м.Івано-Франківськ

Тема доповіді

«КОМПОНЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

76018, Україна, м. Івано-Франківськ,

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

вул.Шевченка, 57, ауд.501 – гуманітарний корпус.

Email: kzep@pnu.edu.ua

Робочий телефон: 596066

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника