Іванцев Людмила Ігорівна

кандидат психологічних наук, доцент 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Доцент кафедри загальної та клінічної психології

Вищу освіту здобула в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, зокрема:

1991-1995 рр. – викладача дошкільної педагогіки і психології

1995-1996 рр. – практичного психолога у галузі освіти ;

1999-2002 рр. – викладача психології.

У 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі Інституту психології ім. Г. Костюка в             м. Києві. У грудні 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07.«Педагогічна та вікова психологія».

Тема дисертації: Становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2003)

У 2008 р. отримала вчене звання доцента

З 2004 року по теперішній час доцент кафедри загальної та клінічної психології, факультету психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, кафедра психології, тема програми стажування : « Проблема розвитку у молоді здатності до самостійності і відповідальної побудови власного життєвого шляху» 16.10-23.11 2018р.

Громадська робота:

Член Громадської організації «Українська асоціація сімейних психологів»

Член «Асоціації практикуючих психологів Івано-Франківської області»

Співробітництво з молодіжним громадським центром «Еталон»

Наукові інтереси: загальна психологія, практикум з загальної психології,  психологія мотивації поведінки та діяльності, психологія аномального розвитку.

 1. Іванцев Л.І.Життєвий шлях як простір самоздійснення // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових працьІнституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України/За ред. С.М.Максименка. – Т.7. -Вип.7. – Київ: Логос, 2006. – С. 127-132.
 2. Іванцев Л.І. Становлення майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості: Монографія. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2007. – 208 с.
 3. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Ціннісний вимір життєтворчості майбутнього фахівця : Монографія. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2008. – 384 с.
 4. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Психологічні засоби оптимізації творчого потенціалумайбутнього фахівця в процесі його професіоналізації: Монографія. – Івано–Франківськ: Типовіт, 2010. – 124c.
 5. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Кризові ситуації в процесі життєтворення // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості/ за ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип.4.- Ч.1. – С.277
 6. Іванцев Л.І. Життєва програма особистості як інтегральний елемент її життєтворення //«Педагогіка та психологія: наука, освіта, інновації»
  Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції  – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – С.9
 7. Іванцев Л.І. Стратегія життя як проекція майбутнього шляху особистості.// «Проблеми та стан розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні»Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С.97
 8. Іванцев Л.І. Життєві пріоритети та цілі як основні мотиваційні орієнтири процесу самотворення особистості // «Київська наукова організація педагогіки та психології» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – К.: ГО, 2014. – С.71
 9. Іванцев Л.І. Особливості впливу рівня самоставлення на прояв агресивних реакцій у сучасних підлітків //« Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С.17
 10. Іванцев Л.І. Шляхи та умови формування у майбутніх фахівців навичок творчого самозростання та власного самотворення //« Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук». Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції  ( 19-20 лютого 2016 р., м. Одеса) –  Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 32
 11. Іванцев Л.І. Техніки програмування та здійснення життя як засоби побудови індивідуально-особистісного життєвого проекту // Психологія та педагогіка: необхідність впливу на розвиток практики в Україні : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 26-27 лютого 2016 року) : – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.27
 12. Іванцев Л.І. До проблеми застосування особистістю конструктивних стратегій як основ життєтворчого способу вирішення кризових життєвих ситуацій// «Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( 21-22 жовтня 2016 р., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. -С.9
 13. Іванцев Л. І. Особливість комплексного підходу до дослідження процесів життєтворення в контексті проблеми виховання особистості //Психологія і педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування [Текст]: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Львів, 27-28 жовтня 2017р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С.35-38
 14. Іванцев Л.І.Навчально-методичний посібник до консультативних лекційних занять з дисципліни «Психологія» для студентів заочної форми навчання ІПОДН / Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – С.100 (у співавторстві)
 15. Іванцев Л. І. До проблеми дослідження психологічних механізмів розгортання особистості у процесі здобуття вищої освіти // психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні [Текст]:Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Львів, 23-24 лютого 2018р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018.С.15-18
 16. Іванцев Л.І. Сучасні дослідження проблем вибору як здійснення певного життєвого вчинку в психологічному контексті // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук” ( Україна м. Київ, 2-3 березня 2018 року) : Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч. 2. – С. 50-53
 17. Іванцев Л. І. Смислові структури як особистісний чинник самоздійснення особистості // Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства [Текст]: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 9-10 березня 2018р.). Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С.69-73
 18. Іванцев Л.І. До проблеми збереження психологічного здоров’я особистості в кризових ситуаціях / Український психолого-педагогічний науковий збірник: науковий журнал. №14 (14) липень. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». 2018. С.40-48 (у співавторстві)
 19. Іванцев Л.І.Загальна психологія: методичні рекомендації до курсу для студентів факультету математики та інформатики (спеціальності «Математика») / Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018. – С.88(у співавторстві)
 20. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Курсова робота з психології: методичні вказівки/ Л.І.Іванцев, Н.І.Іванцев.- Івано-Франківськ: Місто НВ , 2018. –С. 64 (у співавторстві)
 21. Іванцев Л. І. Вплив рівня особистісної тривожності на адаптивні можливості студентської молоді в системі міжособистісних відносин // «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні» [Текст]: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (23-24 серпня 2019 р., м. Львів). Львів: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С.38-41 ( у співавторстві)
 22. Іванцев Л.І.Стратегія життя особистості та можливості її побудови як предмет теоретико-методологічного аналізу // Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. 2019. Вип. 24. С.46-52
 23. Іванцев Л.І.Психотехнологія формування в учнів здатності до саморефлексії власного майбутнього // Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. С.317-337 ( у співавторстві)
 24. Іванцев Л.І. Теоретико-методологічні підходи до дослідження особистості у контексті життєтворчості і самореалізації // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників Першої Міжнародної наукової інтернет-конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 17 квітня 2019р.). Дрогобич: «Швидкодрук», 2019. С.102 ( у співавторстві)
 25. Іванцев Л.І. Теоретичні аспекти профілактики роботи щодо попередження та зменшення ризику розвитку емоційного вигорання у студентській молоді// Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25 лютого 2020р.). Дрогобич: «Швидкодрук», 2020. С.82-88 ( у співавторстві)
 26. Іванцев Л.І. Фрустраційна толерантність як показник особистісної стійкості студентів у процесі подолання кризи адаптації до навчання // Вісник Львівського університету. Серія психол. науки. 2020. Вип. 6. С. 79-85 ( у співавторстві)
 27. Іванцев Л.І. Профілактика емоційного вигорання як спосіб збереження психологічного здоров’я студентської молоді// Габітус: наук. журнал з соціології та психології. Випуск 12. Том 2. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2020р.  С. 133-138 ( у співавторстві)
 28. Іванцев Людмила Ігорівна. Депривованість дитини як наслідок сімейного неблагополуччя. НУШ у гірському регіоні України : теорія, практика, досвід. Монографія. ІваноФранківськ: Супрун В.П., 2021. С.252-276
 29. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. СІМЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В ОСВІТНІЙ УСТАНОВІ. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної Науковопрактичної конференції (м. Львів, 25–26 червня 2021 року). Львів: ГО, 2021. С.21-25
 30. Іванцев Л. І., Ліщук І. І.ДОСЛІДЖЕННЯ МІРИ ВПЛИВУ РІВНЯ ФРУСТРАЦІЇ НА ПРОЦЕС ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТАМИ КРИЗИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ. ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науковопрактичної конференції (17–18 вересня 2021 р., м. Одеса). Одеса: ГО, 2021. С.34-38
 31. Іванцев Л. І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ЮНАКІВ В УМОВАХ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ЕМПІРИЧНИЙ РІВЕНЬ. Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науковопрактичної конференції (м. Львів, 21–22 травня 2021 року). Львів: ГО, 2021. С.38-42
 32. Іванцев Л. І. ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА РАННІХ ЕТАПАХ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, Україна, 9–10 липня 2021 року). Київ : ГО, 2021. С.83-87
 33. Іванцев Л. І. ФЕНОМЕН ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПОРАДНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСТВА. Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науковопрактичної конференції (17–18 вересня 2021 р., м. Одеса). Одеса: ГО, 2021.С.23-27
 34. Людмила Іванцев. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОЯВУ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ЮНОСТІ. Збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції «Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки» (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). Редактори-упорядники: М.В. Савчин, А.Р. Зимянський. Дрогобич: ТзОВ «Трек ЛТД» 2021.С.125-131
 35. Іванцев Л.І. Особистісні детермінанти виникнення психічного вигорання у працівників судової системи. Науковий журнал з соціології та психології “Габітус”. Вип. 41. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2022. С. 207-213. ( у співавторстві)
 36. Іванцев Л. І., Іванцев Н.І. Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни “Реабілітаційна психологія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053”Психологія” денної/заочної форми навчання. Івано-Франківськ, 2022.82 с.
 37. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І., Солоджук А.М. Особистісні детермінанти виникнення психічного вигорання у працівників судової системи. Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». Вип. 41. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022.
 38. Іванцев Л.І. Депривованість дитини як наслідок сімейного неблагополуччя. Наступність у реформуванні системи освіти в гірському регіоні України: монографія / Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. С.278-301
 39. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Реабілітаційна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної/заочної форми навчання. Івано-Франківськ, 2022. 82с.
 40. Іванцев Л.І., Іванцев Н.І. Виробнича практика студентів 4-го курсу спеціальності «Психологія» ОП «Реабілітаційна психологія»: програма та методичні рекомендації. Івано-Франківськ. 2023. 36с.

Проводить лекції та практичні заняття з наступних дисциплін: Загальна психологія, Практикум із загальної психології, Психологія мотивації поведінки та діяльності, Клінічна психологія, Психологія конфлікту, Психологія суїцидальної поведінки, Психологія аномального розвитку.

Здійснює керівництво :

– проблемною групою «Інноваційні технології оптимізації творчого потенціалу особистості»;

– бакалаврськими та магістерськими роботами.

Кафедра загальної та клінічної психології

Факультет психології

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ, вул. Т.Шевченка 57, Україна

E-mail: liudmyla.ivantsev@pnu.edu.ua

тел. 0505085558