ОР: Бакалавр. Освітня програма “Психологія”

ОР Бакалавр. Освітня програма «Психологія» 

Навчальний план. ОР Бакалавр. Освітня програма «Психологія» 

Навчальний план Психологія ОР Бакалавр (Денна форма) 2020

Навчальний план Психологія ОР Бакалавр (Заочна форма) 2020

Пояснювальна записка до навчального плану

Побажання стейкхолдерів щодо освітньо-професійної програми “Психологія” можна надсилати на пошту кафедри: kzep@pnu.edu.ua

   Профіль освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія»

Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу

та структурного підрозділу

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», факультет психології, кафедра загальної та клінічної психології, кафедра соціальної психології та психології розвитку
Ступінь вищої освіти і назва кваліфікації мовою оригіналу Бакалавр.

Освітня кваліфікація: Бакалавр з психології.

Офіційна назва освітньої програми  Освітньо-професійна програма «Психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програми у ЄКТС Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців.

Обсяг освітньої програми у ЄКТС:

–         на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС,

–         на     базі     ступеня     «молодший     бакалавр»     (освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») університет  має право визнати та зарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра з психології становить 240 кредитів ЄКТС, з них: 60 кредитів відводиться на дисципліни вільного вибору студента.

Обсяг теоретичного навчання з дисциплін у вигляді аудиторних занять і самостійної роботи становить 210 кредитів ЄКТС.

Обсяг практичного навчання циклу загальної підготовки складає 30 кредитів ЄКТС: курсові  роботи   –  6   кредитів  ЄКТС; виробничі практики за фахом – 12 кредитів ЄКТС; кваліфікаційна  робота  – 9 кредитів  ЄКТС;   атестація – 3 кредити ЄКТС.

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL– 6 рівень, HPK – 7 рівень.
Передумови Повна загальна середня освіта, ступінь «молодший бакалавр»  (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»).

Умови вступу відбуваються відповідно до правил прийому ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Мова (и) викладання Українська мова.
Термін дії освітньої

програми

5 років.

Працевлаштування:

Випускники програми можуть працювати на посаді психолога у закладах системи освіти; у закладах охорони здоров’я; в інклюзивно-ресурсних центрах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячих центрах творчості та дозвілля, службі довіри, у дитячих будинках, притулках, геронтологічних центрах; у пенітенціарних закладах, митниці, військових формуваннях Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України; в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації та ін.), в організаціях та бізнес-структурах; приватна діяльність психолога.

Види економічної діяльності (код КВЕД (73.20) «дослідження та експериментальні розробки у галузі суспільних та гуманітарних наук»; (85) «освіта» (дошкільна, початкова, загальна середня, професійно-технічна, вища, допоміжна діяльність у сфері освіти); (86) «охорона здоров’я та надання соціальної допомоги».

Професійні назви робіт (за ДК 003:2010 (2445.2) «психолог», (3423) «організатор з персоналу», (3436.2) «помічник керівника виробничого підрозділу», (3443) «інспектор з соціальної допомоги», (3460) «фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)», (2412.2) «профконсультант», (2351.2) «консультант з питань здорового способу життя», (1238) «керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва»

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Психологія»

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна

робота)

Кількість кредитів Семестр Форма підсум- кового

контролю

1 2 3 4 5
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові дисципліни
ОК 1. Історія України  Силабус 3 1 Залік
ОК 2. Історія української культури.  Силабус 3 2 Залік
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням).    Силабус 3 3 Залік
ОК 4. ФілософіяСилабус 3 3 Іспит
1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
ВБ 1. Сучасні інформаційні технології (за професійним спрямуванням). Силабус 3 1 Залік
ВБ 2. Логіка  Силабус 3 2 Залік
ВБ 3. Фізична культура   Силабус 1-4
ВБ 4. Безпека життєдіяльності та цивільний захист   Силабус 3 2 Залік
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
 ВБ 5.1. Організація професійної приватної діяльності психолога

Силабус

3 5 Залік
ВБ 5.2 Політологія  Силабус
 ВБ 5.3. Психологія лідерства Силабус
ВБ 5.4 Екзистенційна арттерапія Силабус
ВБ 6.1. Техніки коучингу здоров`я    Силабус 3 6 Залік
ВБ 6.2. Практикум з клінічної психології    Силабуc
ВБ 6.3. Кримінальна психологія Силабус 
ВБ 6.4. Соціологія  Силабус
ВБ 7.1. Основи арт-терапії    Силабус 3 7 Залік
ВБ 7.2. Психологія життєвих криз   Силабус
ВБ 7.3. Психотерапія дітей та підлітків  Силабус
ВБ 7.4. Пенітенціарна психологія  Силабус
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові дисципліни
2.1.1. Теоретична підготовка
ОК 5. Загальна психологія     Силабус 9 1-3 Залік (2с.)

Іспит (3с.)

ОК 6. Вікова психологія  Силабус 6 1-2 Іспит (2с.)
ОК 7. Вступ до спеціальності  Силабус 3 1 Залік
ОК 8. Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності    Силабус 3 1 Іспит
ОК 9. Анатомія та еволюція нервової системи  Силабус 3 1 Іспит
ОК 10. Психофізіологія  Силабус 3 2 Іспит
ОК 11. Зоопсихологія і порівняльна психологія з основами анімалотерапії       Силабус 3 2
ОК 12. Психологія мотивації поведінки та діяльності  Силабус 3 2 Іспит
ОК 13. Соціальна психологія Силабус 6 2-3 Іспит
ОК 14. Диференціальна психологія  Силабус 6 3-4 Залік (3с.)

Іспит (4с.)

ОК 15. Історія психології  Силабус 6 4 Іспит
ОК 16. Педагогічна психологія  Силабус 3 4 Іспит
ОК 17. Психологія насилля   Силабус 3 4 Залік
ОК 18. Психологія праці  Силабус 3 5 Іспит
ОК 19. Клінічна психологія  Силабус 3 5 Іспит
ОК 20. Психологія сім’ї   Силабус 3 5 Іспит
ОК 21. Психодіагностика  Силабус 6 5 Іспит
ОК 22. Психологічне консультування  Силабус 6 5-6 Іспит (6 с.)
ОК 23. Психологія управління Силабус 3 6 Іспит
ОК 24. Патопсихологія  Силабус 3 6 Іспит
ОК 25. Експериментальна психологія Силабус 6 6 Іспит
ОК 26. Психотерапія  Силабус 3 7 Іспит
ОК 27. Юридична психологія    Силабус 3 7 Іспит
ОК 28. Організаційна психологія Силабус 3 7 Залік
ОК 29. Психологія конфлікту    Силабус 3 7 Іспит
ОК 30. Екологічна психологія  Силабус 3 7
ОК 31. Психологія масової свідомості  Силабус 3 8 Іспит
2.1.2. Практична підготовка
ОК 32. Виробнича практика   Силабус 6 6 Диференційо

-ваний залік

ОК 33. Виробнича практика   Силабус 6 7 Диференційо

-ваний залік

ОК 34. Курсова робота 3 3 Диференційо-

ваний залік

ОК 35. Курсова робота ІІ 3 6 Диференційо-

ваний залік

ОК 36. Кваліфікаційна робота 9 8 Захист
ОК 37.1. Атестація (атестаційний іспит) 1,5 8 Іспит
ОК 37.2. Атестація (захист кваліфікаційної

роботи)

1,5 8 Іспит
2.2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
ВБ 8. Педагогіка та педагогічна майстерність    Силабус 3 1 Іспит
ВБ 9. Теорія ймовірностей та математична статистика  Силабус 3 1 Залік
ВБ 10. Іноземна мова (перша) Силабус 6 1-2 Іспит (2 с.)
ВБ 11. Іноземна мова (англійська) Силабус 6 3-4 Іспит (4 с.)
ВБ 12. Філософія психології    Силабус 3 5 Залік
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
ВБ 13.1.  

Психологічні основи сексології та сексопатології  Силабус

6 3 Залік
ВБ 13.2. Психологія реклами Силабус
ВБ 14.1. Особливості діяльності психолога у лікувально-профілактичних закладах    Силабус 3 3 Залік
ВБ 14.2. Етнопсихологія   Силабус
ВБ 14.3. Психологія аутичної дитини Силабус
ВБ 15.1. Практикум із загальної психології Силабус 6 4 Залік
ВБ 15.2. Практикум з прикладної соціальної психології  Силабус
ВБ 16.1. Основи психологічної реабілітації    Силабус 6 4 Залік
ВБ 16.2. Техніки розвитку комунікативної компетентності  Силабус
ВБ 17.1. Перинатальна психологія та психологія материнства   Силабус 6 5 Залік
ВБ 17.2. Основи соціально-психологічного тренінгу   Силабус
ВБ 17.3. Діяльність психолога у системі інклюзивної освіти    Силабус
ВБ 18.1. Психологія загального здоров’я та психологічного благополуччя

Силабус

3 6 Залік
ВБ 18.2. Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу

Силабус

ВБ 18.3. Основи проєктної діяльності     Силабус
ВБ 19.1. Психологія аномального розвитку    Силабус 3 7 Залік
ВБ 19.2. Медіапсихологія    Силабус
ВБ 20.1. Психологія суїцидальної поведінки Силабус 3 7 Залік
ВБ 20.2. Психологічні технології ведення переговорів і вирішення конфліктів   Силабус
ВБ 21.1. Психологія здорового способу життя   Силабус 3 8 Залік
ВБ 21.2. Військова психологія  Силабус
ВБ 22.1. Основи психокорекції залежностей    Силабус 3 8 Залік
ВБ 22.2. Психологічний супровід персоналу організації    Силабус 
ВБ 23.1. Основи психосоматики  Силабус 3 8 Залік
ВБ 23.2. Психологічний відбір та оцінка персоналу      Силабус 
ВБ 24.1. Психологія творчості  Силабус 3 8 Залік
ВБ 24.2. Судово-психологічна експертиза Силабус
ВБ 25.1. Методи психологічної допомоги особам з невротичними розладами

Силабус

3 8 Залік
ВБ 25.2. Психологічні технології іміджмейкінгу та піару   Силабус
Загальний обсяг вибіркових

компонент:

60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240

Анкетування студентів щодо якості освітньої програми: https://docs.google.com/forms/d/1bmUqZ-7D3iER6Oiikc8q2mIpImM3FRD97GBKU6VyglE/edit?vc=0&c=0&w=1

Рецензії та відгуки роботодавців

Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я КНП ПОКЦПЗ ОР

Рецензія на ОП Психологія бакалаврат ІТ-кластер

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти